Wij zijn Asset Management Infra Partners

Als beheerder maakt u continu keuzes zoals waar welke onderhoudsactiviteiten of vervangingen plaatsvinden, passend binnen de steeds krapper wordende budgetten. Dit vraagt om continu inzicht in conditie, gebruik, degeneratiegedrag en risico’s van het areaal en minimaal 5 jaar vooruit kijken . Dit om tijdig budgetten zeker te kunnen stellen, en onderbouwd aan te geven waar de risico’s liggen bij toekomstige budgetbeperkingen en veranderingen.

We zijn een Start-up van 2 Asset Management professionals en onze partner uit Duitsland, Heller ingenieur Gesellschaft, een gerenommeerd ingenieursbureau op het gebied van digitale inspecties, metingen en web-based oplossing voor management van infrastructuur zoals wegen, fietspaden, openbare ruimte en meer.

Onze ambitie is om voor beheerders op eenvoudige wijze en met weinig administratieve handelingen (meerjaren) goed onderbouwde onderhoudsplannen en vervangingsprogramma’s te definiëren. Deze plannen en programma’s kunnen door de beheerder naar wens verder geoptimaliseerd en verfijnd worden. Wij gebruiken hiervoor een gestandaardiseerd softwaretool dat met behulp van inspectiegegevens en (digitale) meet data, op efficiënte wijze, onderbouwde meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsprogramma’s opstelt specifiek voor uw situatie.

Hierom zijn wij de juiste asset managementparter

Met onze gestandaardiseerde software op basis van de CROW beheersystematiek kunnen wij het volgende bieden:

Onderbouwde jaarprogramma’s en meerjaren onderhoud – en vervangingsprogramma’s en meerjaren financiële planning

Het advies, wordt onderbouwd met door ons gemaakte analyses en samen met uw Specialisten op maat gemaakt voor uw situatie.

Continu inzicht in alle asset gegevens, conditie- en meetdata, waarmee U ook zelf analyses kan maken.

Actueel inzicht en een meerjaren prognose waar het areaal niet voldoet aan uw eisen.

U hoeft geen softwarepakket aan te schaffen.

Alle data blijft uw eigendom en is altijd te raadplegen en eenvoudig te exporteren.

U hoeft ook niet zelf alle kennis te hebben of op te bouwen om analyses uit te kunnen voeren.

Optimalisatie van jaarprogramma’s en meerjaren programma’s naar budget of andere parameters.

Gedifferentieerd prioriteren van geografische locaties. Bijvoorbeeld hoofd route, bus- , trambaan, ziekenhuis, etc.

ONKO Continu en tijdig inzicht

De oplossing voor jouw asset management

Wij zien vanuit onze eigen ervaringen als asset manager een kans om een grote stap te zetten om m.b.v. automatisering, op relatief eenvoudige wijze, een onderbouwd jaarprogramma en meerjaren instandhouding en vervangingsprogramma vast te stellen en jaarlijks bij te houden.

Als tool wordt standaard software (ONKO) uit Duitsland gebruikt die conform CROW systematiek (o.a. CROW 147, 380) de jaarprogramma, het meerjaren instandhouding en vervangingsprogramma inclusief financiële planning vaststelt.
Deze output kan vervolgens geverifieerd en bijgesteld worden door de verantwoordelijk beheerder.

Dit geeft continu en tijdig inzicht en overzicht voor beheerders;

  • Waar behoefte is aan specifieke onderhoudswerkzaamheden en wat de risico’s zijn.
  • Vervangingswerkzaamheden worden vroegtijdig gesignaleerd en kunnen jaren vooraf gepland worden.
  • Een onderbouwde meerjaren financiële planning.

In Duitsland wordt deze tool, in combinatie met de Duitse voorgeschreven beheersystematiek (vergelijkbaar met CROW), al jarenlang succesvol gebruikt, bij zowel kleine, middelgrote en grote steden. Dit leidt tot :• Efficiënte en effectieve besteding van schaarse middelen (Geld).

  • Geen verrassingen omdat gegevens jaar op jaar zijn vastgelegd wordt grotere voorspelbaarheid gerealiseerd.
  • Vastlegging van kennis en minder inspanning om zaken te beoordelen en te analyseren.
  • Een beheerder kan verdedigbare en onderbouwde besluiten ( laten) nemen omdat kosten en risico’s bekend zijn.

Een doorontwikkeling naar geoptimaliseerde netwerk lifecycle strategieën, digitalisering van metingen of via publieke apps zijn een volgende stap.

Voor meer informatie